Polityka prywatności

Polityka Prywatności i Ochrona danych osobowych.

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu Sklepu www.megaurwis.pl

Administratorem danych jest firma MEGAURWIS SP. Z O.O. 58-105 Świdnica ul. Emilii Plater 2 NIP: 884-279-19-57 REGON 380316183 KRS 0000733081, e-mail sklep@megaurwis.pl  telefon: 748574130, dalej jako Administrator.

 1. Baza danych została stworzona w celu umożliwienia Klientom dokonania zakupów na stronie www.megaurwis.pl
 2. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Marketing bezpośredni własnych usług oraz monitorowania jakości usług, możliwy jest po uzyskaniu zgody Klienta. Zgoda na przetwarzanie danych w celu opisanym w zdaniu poprzednim jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.
 4. Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.
 5. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym, formularzu kontaktowym lub w e-mailu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Klientem oraz zapewnienia, jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, dane Przedsiębiorcy, NIP.
 6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO
 7. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja i obsługa usług świadczonych przez Administratora, marketing usług własnych w tym analiza statystyczna składanych zamówień.
 8. Aby osiągnąć cele wskazane w punkcie 7. Administrator może przekazywać dane osobowe podmiotom trzecim, przy pomocy których Administrator świadczy usługi związane z realizacją zamówień, przesyłką oraz obsługą płatności.
 9. Klient ma prawo wglądu, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w każdym czasie po zgłoszeniu Administratorowi, który podejmuje na życzenie Klienta odpowiednie działania.
 10. Klient ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym terminie oraz prawo do żadania ograniczenia zakresu przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorującego.
 11. Administrator wykorzystuje dane do profilowania marketingu własnych usług i produktów za pomocą narzędzi Google Analytics, Google Adwords, Facebook, Ceneo, Allegro, Facebook Pixel, Prestashop oraz Edrone.
 12. Profilowanie nie wywołuje skutków prawnych wobec osób, których dane dotyczą, oraz nie wypływają w podobny istotny sposób na te osoby,
 13. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania należy skorzystać z ustawień przeglądarki internetowej.
 14. Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować do Administratora lub Inspektora Ochrony Danych.
 15. Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 16. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa oraz zostały zgłoszone do bazy Generalnego Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych.
 17. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 18. Dane osobowe powierzone w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora przechowywane będą na okres konieczny do realizacji usługi, a po tym czasie na okres przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora oraz na okres przewidziany przez szczególne przepisy prawa. (Na przykład: przepisy o rachunkowości).
 19. Po odwołaniu zgody na przetwarzanie danych, Administrator przechowuje dane przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.
 20. Klient posiadający konto na stronie www.megaurwis.pl posiada możliwość dokonywania zmian dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez zakładkę "Zarządzanie Prywatnością".
 21. Klient nie posiadający konta na stronie www.megauriws.pl może dokonywać zmian dotyczących przetwarzania danych osobowych po założeniu konta przez zakładkę "Zarządzanie Prywatnością" lub poprzez złożenie odpowiednich dyspozycji Administratorowi.

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.