REGULAMIN PROMOCJI
„50PLN za 500PLN” EDYCJA VII
(zwany dalej „Regulaminem”)

z dnia 03

 kwietnia 2023r.
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem akcji pod hasłem „50PLN za 500PLN” (zwanej dalej „Akcją promocyjną”) jest MEGAURWIS SP. Z O.O. 58-105 Świdnica ul. Emilii Plater 2 NIP: 884-279-19-57 REGON 380316183 KRS 0000733081 („Organizator”), prowadząca Sklep Internetowy megaurwis.pl.
§2
Termin i miejsce Akcji promocyjnej
1. Akcja prowadzona na całym terytorium Unii Europejskiej.

2. Czas trwania Akcji w Sklepie internetowym megaurwis.pl obejmuje okres od dnia 03.04.2023 od godziny 07:00 do dnia 30.09.2023 do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów. W przypadku zakupu w sklepie internetowym megaurwis.pl decyduje data złożenia zamówienia w sklepie internetowym megaurwis.pl.

3. Akcja promocyjna obejmuje jedynie Zamówienia złożone przez Sklep Internetowy megaurwis.pl również w formie „odbiór w sklepie”.

§3
Uczestnicy Akcji promocyjnej
1. Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które wezmą udział w Akcji promocyjnej i zdecydują się na zakup, o którym mowa w § 4 Regulaminu (zwane dalej "Uczestnikami").
§4
Zasady Akcji promocyjnej

1. Do otrzymania nagrody w ramach akcji promocyjnej uprawnieni są wszyscy Klienci, którzy w czasie trwania akcji promocyjnej nabędą jednorazowo za kwotę co najmniej PLN 500 (słownie: pięćset złotych 00/100) brutto towary objęte promocją z oferty sklepu internetowego megaurwis.pl.

2. Dokonanie zakupów na kwotę PLN 500 ( słownie: pięćset złotych 00/100) pięćset) brutto uprawnia Klienta do otrzymania Kodu Rabatowego Megaurwis, o wartości 50zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto (zwaną dalej „Nagrodą”). W przypadku dokonania jednorazowo zakupów na kwotę stanowiącą wielokrotność kwoty PLN 500 (pięćset złotych 00/100)) brutto, Kod Rabatowy zostanie odpowiednio zwiększony wielokrotnością kwoty 50 (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto.

3. Do sumy zamówienia o której mowa w § 4 pkt. 1 i 2  nie wlicza się ceny produktów wyłączonych z promocji 50PLN ZA 500PLN. Produkty objęte promocją 50PLN ZA 500PLN oznaczone są grafiką stanowiącą załącznik nr 1 niniejszego regulaminu. Promocja 50PLN ZA 500PLN nie łączy się z innymi promocjami oraz kuponami rabatowymi.

4. Produkty przecenione oraz outletowe nie biorą udział w Promocji 50PLN ZA 500PLN.

5. Do otrzymania Nagrody uprawnia dokonanie za zakupiony towar płatności gotówką, kartą płatniczą, kartą kredytową, przelewem oraz zakup w systemie ratalnym.
6. W przypadku zakupu w sklepie internetowym megaurwis.pl o wydaniu Kodu Rabatowego Megaurwis decyduje data złożenia zamówienia w sklepie internetowym.
7. Kod rabatowy Megaurwis, stanowiący Nagrodę w Akcji promocyjnej, nie podlega wymianie na gotówkę.
8. Kod rabatowy ważny jest 30 dni od daty otrzymania. Po tym terminie realizacja kodu nie jest możliwa.
9. Megauwis.pl Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku utraty Kodu Rabatowego Megaurwis lub wykorzystania kodu przez osobę do tego nieuprawnioną.

10. Uczestnik dokonując zakupu Produktu o których mowa w punkcie 1, niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu uczestniczenia w akcji promocyjnej „50PLN za 500PLN”.


§ 5
Wydanie nagród
1. Nagrody zostaną wydane Klientom, którzy spełnią warunki określone w § 4, w terminie do 14 dni od dnia odbioru towaru zamówionego w ramach promocji 50PLN za 500PLN przez Klienta.
2. Nagrody wydawane w formie wiadomości e-mail przesyłanej na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia.
3. Organizator informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy wydaniu nagród o jednorazowej wartości przekraczającej
2000 zł Klientom będącym osobami fizycznymi i nabywającym towary oferowane przez Organizatora w celu bezpośrednio nie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, potrąci 10% wartości Kodu Rabatowego Megaurwis na poczet należnego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu nagród związanych ze sprzedażą premiową, którego Organizator jest płatnikiem.
4. Sklep jako płatnik przekazuje Podatek do właściwego Urzędu Skarbowego na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
(Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 6
Odpowiedzialność
1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika z tytułu roszczeń związanych z uprawnieniami przyznanymi Uczestnikowi w
Regulaminie ograniczona jest do wysokości jednostkowej ceny towaru w trakcie Akcji promocyjnej, którego to roszczenie dotyczy oraz
przyznanej wartości Kodu Rabatowego Megaurwis.
2. Powyższe ograniczenie nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawnych.

§ 7
Reklamacje i wymiana produktów
1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej powinny być zgłaszane w trakcie trwania Akcji promocyjnej oraz
przez 21 (dwadzieścia jeden) dni od jej zakończenia pod adresem e-mail: sklep@megaurwis.pl z tematem wiadomości „50PLN za 500PLN” lub pod numerem

74 846 22 22

* (* opłata zgodnie z taryfą operatora) lub pisemnie pod adresem Megaurwis Sp. z o.o., ul. E. Plater 2, 58-105 Świdnica.
2. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej składane w formie pisemnej powinny zawierać dopisek „50PLN za 500PLN” oraz powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika, Jego adres zamieszkania, kopię dowodu zakupu oraz dokładny opis stanu faktycznego będącego przyczyną złożenia reklamacji.
3. Postępowanie reklamacyjne, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 2 Regulaminu, trwa 14 (czternaście) dni od daty wpłynięcia reklamacji.
Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora listem poleconym wysłanym na adres wskazany przez Uczestnika, telefonicznie lub za pośrednictwem drogi elektronicznej w zależności od formy, w jakiej Uczestnik złożył reklamację. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnik jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych danych uniemożliwiające prawidłowe zawiadomienie Uczestnika. Uczestnicy, których dane
osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane osobowe, jeśli zmiana danych osobowych uniemożliwia doręczenie korespondencji.
5. Reklamacje dotyczące towaru mogą być składane w dowolnym Sklepie Megaurwis.pl
6. Uczestnikowi, który dokonał zakupu towaru w sklepie internetowym megaurwis.pl, przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Sklepu Internetowego megaurwis.pl.
7. Uczestnik, który dokonał zakupu towaru przed rozpoczęciem Akcji promocyjnej w Sklepie megaurwis.pl lub w sklepie internetowym megaurwis.pl i który dokonuje wymiany towaru na towar objęty Akcją promocyjną, nie jest uprawniony do otrzymania Nagrody.
8. W przypadku dokonania wymiany towarów, za nabycie których Klient otrzymał nagrodę zgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu, na towary o takiej samej lub wyższej wartości, Klient nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej Nagrody.
9. W przypadku dokonania zwrotu towarów, za nabycie których Klient otrzymał nagrodę zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Klient zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej nagrody. W przypadku utraty Kodu Rabatowego Megaurwis lub wykorzystania w całości lub w części przyznanego Kodu Rabatowego Megaurwis, Klient zobowiązany jest do wpłacenia stosownej kwoty przed otrzymaniem zwrotu środków pieniężnych za zwracany towar.
10. W przypadku częściowego zwrotu towarów, za nabycie których Klient otrzymał nagrodę zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, lub wymiany takich towarów na towary o niższej wartości, nagroda ulega odpowiedniemu zmniejszeniu przy odpowiednim
zastosowaniu postanowienia punktu II.3. W takim wypadku stosowna kwota jest odejmowana od wartości Kodu Rabatowego Megaurwis przed zwrotem środków pieniężnych za zwracany towar. W przypadku utraty Kodu Rabatowego Megaurwis lub wykorzystania w całości lub w części przyznanej wartości Kodu Rabatowego Megaurwis, Klient zobowiązany jest do zwrotu różnicy przed otrzymaniem zwrotu środków pieniężnych za częściowo zwracany towar.
11. Jeżeli po dokonaniu częściowego zwrotu towarów, za nabycie których Klient otrzymał nagrodę zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, lub wymiany takich towarów na towary o niższej wartości, wartość kwoty uwidocznionej na dowodzie zakupu (paragonie fiskalnym lub fakturze VAT) będzie niższa, niż 500 zł, Klient zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej nagrody. W przypadku utraty Kodu Rabatowego Megaurwis lub wykorzystania w całości lub w części przyznanej wartości Kodu Rabatowego Megaurwis, Klient zobowiązany jest do wpłacenia stosownej kwoty przed otrzymaniem zwrotu środków pieniężnych za częściowo zwracany towar.
12. Uczestnikowi przysługują wszelkie prawa z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz.827).
13. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawnych.

§8
Dane osobowe
1. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych możliwości korzystania z praw ich dotyczących znajdują się w regulaminie sklepu internetowego oraz polityce prywatności na stronie www.megaurwis.pl
2. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu i zakresie przeprowadzenia akcji promocyjnej „50PLN za 500PLN” na podstawie zgody wyrażonej zgodnie art. 6 ust. 1. lit. a RODO.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym w celu i zakresie przeprowadzenia akcji promocyjnej „50PLN za 500PLN”. Informacje te są ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez Administratora, zgodnie z Polityką Prywatności.
4. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 
5. Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do przeprowadzenia akcji promocyjnej „50PLN za 500PLN”, zgodnie z art. 28 RODO.
§ 9
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Akcji promocyjnej „50PLN za 500PLN” dostępny jest na stronie sklepu internetowego megaurwis.pl
2. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.
3. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
4. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby Uczestnika.
5. Akcja promocyjna nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin Akcji promocyjnej nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami).
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Akcji promocyjnej, do zakupów dokonanych w sklepie internetowym megaurwis.pl zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego i Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży dostępnych na stronie megaurwis.pl.

7. Regulamin obowiązuje od dnia 03 kwietnia 2023 r.

Załącznik nr 1. 

REGULAMIN PROMOCJI
„50PLN za 500PLN” EDYCJA VI
(zwany dalej „Regulaminem”)
z dnia 

16 grudnia 2022r.

§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem akcji pod hasłem „50PLN za 500PLN” (zwanej dalej „Akcją promocyjną”) jest MEGAURWIS SP. Z O.O. 58-105 Świdnica ul. Emilii Plater 2 NIP: 884-279-19-57 REGON 380316183 KRS 0000733081 („Organizator”), prowadząca Sklep Internetowy megaurwis.pl.
§2
Termin i miejsce Akcji promocyjnej
1. Akcja prowadzona na całym terytorium Unii Europejskiej.

2. Czas trwania Akcji w Sklepie internetowym megaurwis.pl obejmuje okres od dnia 17.12.2022 od godziny 06:00 do dnia 31.03.2023 do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów. W przypadku zakupu w sklepie internetowym megaurwis.pl decyduje data złożenia zamówienia w sklepie internetowym megaurwis.pl.

3. Akcja promocyjna obejmuje jedynie Zamówienia złożone przez Sklep Internetowy megaurwis.pl również w formie „odbiór w sklepie”.

§3
Uczestnicy Akcji promocyjnej
1. Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które wezmą udział w Akcji promocyjnej i zdecydują się na zakup, o którym mowa w § 4 Regulaminu (zwane dalej "Uczestnikami").
§4
Zasady Akcji promocyjnej

1. Do otrzymania nagrody w ramach akcji promocyjnej uprawnieni są wszyscy Klienci, którzy w czasie trwania akcji promocyjnej nabędą jednorazowo za kwotę co najmniej PLN 500 (słownie: pięćset złotych 00/100) brutto towary objęte promocją z oferty sklepu internetowego megaurwis.pl.

2. Dokonanie zakupów na kwotę PLN 500 ( słownie: pięćset złotych 00/100) pięćset) brutto uprawnia Klienta do otrzymania Kodu Rabatowego Megaurwis, o wartości 50zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto (zwaną dalej „Nagrodą”). W przypadku dokonania jednorazowo zakupów na kwotę stanowiącą wielokrotność kwoty PLN 500 (pięćset złotych 00/100)) brutto, Kod Rabatowy zostanie odpowiednio zwiększony wielokrotnością kwoty 50 (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto.

3. Do sumy zamówienia o której mowa w § 4 pkt. 1 i 2  nie wlicza się ceny produktów wyłączonych z promocji 50PLN ZA 500PLN. Produkty objęte promocją 50PLN ZA 500PLN oznaczone są grafiką stanowiącą załącznik nr 1 niniejszego regulaminu. Promocja 50PLN ZA 500PLN nie łączy się z innymi promocjami oraz kuponami rabatowymi.

4. Produkty przecenione oraz outletowe nie biorą udział w Promocji 50PLN ZA 500PLN.

5. Do otrzymania Nagrody uprawnia dokonanie za zakupiony towar płatności gotówką, kartą płatniczą, kartą kredytową, przelewem oraz zakup w systemie ratalnym.
6. W przypadku zakupu w sklepie internetowym megaurwis.pl o wydaniu Kodu Rabatowego Megaurwis decyduje data złożenia zamówienia w sklepie internetowym.
7. Kod rabatowy Megaurwis, stanowiący Nagrodę w Akcji promocyjnej, nie podlega wymianie na gotówkę.
8. Kod rabatowy ważny jest 30 dni od daty otrzymania. Po tym terminie realizacja kodu nie jest możliwa.
9. Megauwis.pl Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku utraty Kodu Rabatowego Megaurwis lub wykorzystania kodu przez osobę do tego nieuprawnioną.

10. Uczestnik dokonując zakupu Produktu o których mowa w punkcie 1, niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu uczestniczenia w akcji promocyjnej „50PLN za 500PLN”.


§ 5
Wydanie nagród
1. Nagrody zostaną wydane Klientom, którzy spełnią warunki określone w § 4, w terminie do 14 dni od dnia odbioru towaru zamówionego w ramach promocji 50PLN za 500PLN przez Klienta.
2. Nagrody wydawane w formie wiadomości e-mail przesyłanej na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia.
3. Organizator informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy wydaniu nagród o jednorazowej wartości przekraczającej
2000 zł Klientom będącym osobami fizycznymi i nabywającym towary oferowane przez Organizatora w celu bezpośrednio nie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, potrąci 10% wartości Kodu Rabatowego Megaurwis na poczet należnego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu nagród związanych ze sprzedażą premiową, którego Organizator jest płatnikiem.
4. Sklep jako płatnik przekazuje Podatek do właściwego Urzędu Skarbowego na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
(Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 6
Odpowiedzialność
1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika z tytułu roszczeń związanych z uprawnieniami przyznanymi Uczestnikowi w
Regulaminie ograniczona jest do wysokości jednostkowej ceny towaru w trakcie Akcji promocyjnej, którego to roszczenie dotyczy oraz
przyznanej wartości Kodu Rabatowego Megaurwis.
2. Powyższe ograniczenie nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawnych.

§ 7
Reklamacje i wymiana produktów
1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej powinny być zgłaszane w trakcie trwania Akcji promocyjnej oraz
przez 21 (dwadzieścia jeden) dni od jej zakończenia pod adresem e-mail: sklep@megaurwis.pl z tematem wiadomości „50PLN za 500PLN” lub pod numerem 502 078 443* (* opłata zgodnie z taryfą operatora) lub pisemnie pod adresem Megaurwis Sp. z o.o., ul. E. Plater 2, 58-105 Świdnica.
2. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej składane w formie pisemnej powinny zawierać dopisek „50PLN za 500PLN” oraz powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika, Jego adres zamieszkania, kopię dowodu zakupu oraz dokładny opis stanu faktycznego będącego przyczyną złożenia reklamacji.
3. Postępowanie reklamacyjne, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 2 Regulaminu, trwa 14 (czternaście) dni od daty wpłynięcia reklamacji.
Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora listem poleconym wysłanym na adres wskazany przez Uczestnika, telefonicznie lub za pośrednictwem drogi elektronicznej w zależności od formy, w jakiej Uczestnik złożył reklamację. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnik jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych danych uniemożliwiające prawidłowe zawiadomienie Uczestnika. Uczestnicy, których dane
osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane osobowe, jeśli zmiana danych osobowych uniemożliwia doręczenie korespondencji.
5. Reklamacje dotyczące towaru mogą być składane w dowolnym Sklepie Megaurwis.pl
6. Uczestnikowi, który dokonał zakupu towaru w sklepie internetowym megaurwis.pl, przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Sklepu Internetowego megaurwis.pl.
7. Uczestnik, który dokonał zakupu towaru przed rozpoczęciem Akcji promocyjnej w Sklepie megaurwis.pl lub w sklepie internetowym megaurwis.pl i który dokonuje wymiany towaru na towar objęty Akcją promocyjną, nie jest uprawniony do otrzymania Nagrody.
8. W przypadku dokonania wymiany towarów, za nabycie których Klient otrzymał nagrodę zgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu, na towary o takiej samej lub wyższej wartości, Klient nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej Nagrody.
9. W przypadku dokonania zwrotu towarów, za nabycie których Klient otrzymał nagrodę zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Klient zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej nagrody. W przypadku utraty Kodu Rabatowego Megaurwis lub wykorzystania w całości lub w części przyznanego Kodu Rabatowego Megaurwis, Klient zobowiązany jest do wpłacenia stosownej kwoty przed otrzymaniem zwrotu środków pieniężnych za zwracany towar.
10. W przypadku częściowego zwrotu towarów, za nabycie których Klient otrzymał nagrodę zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, lub wymiany takich towarów na towary o niższej wartości, nagroda ulega odpowiedniemu zmniejszeniu przy odpowiednim
zastosowaniu postanowienia punktu II.3. W takim wypadku stosowna kwota jest odejmowana od wartości Kodu Rabatowego Megaurwis przed zwrotem środków pieniężnych za zwracany towar. W przypadku utraty Kodu Rabatowego Megaurwis lub wykorzystania w całości lub w części przyznanej wartości Kodu Rabatowego Megaurwis, Klient zobowiązany jest do zwrotu różnicy przed otrzymaniem zwrotu środków pieniężnych za częściowo zwracany towar.
11. Jeżeli po dokonaniu częściowego zwrotu towarów, za nabycie których Klient otrzymał nagrodę zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, lub wymiany takich towarów na towary o niższej wartości, wartość kwoty uwidocznionej na dowodzie zakupu (paragonie fiskalnym lub fakturze VAT) będzie niższa, niż 500 zł, Klient zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej nagrody. W przypadku utraty Kodu Rabatowego Megaurwis lub wykorzystania w całości lub w części przyznanej wartości Kodu Rabatowego Megaurwis, Klient zobowiązany jest do wpłacenia stosownej kwoty przed otrzymaniem zwrotu środków pieniężnych za częściowo zwracany towar.
12. Uczestnikowi przysługują wszelkie prawa z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz.827).
13. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawnych.

§8
Dane osobowe
1. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych możliwości korzystania z praw ich dotyczących znajdują się w regulaminie sklepu internetowego oraz polityce prywatności na stronie www.megaurwis.pl
2. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu i zakresie przeprowadzenia akcji promocyjnej „50PLN za 500PLN” na podstawie zgody wyrażonej zgodnie art. 6 ust. 1. lit. a RODO.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym w celu i zakresie przeprowadzenia akcji promocyjnej „50PLN za 500PLN”. Informacje te są ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez Administratora, zgodnie z Polityką Prywatności.
4. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 
5. Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do przeprowadzenia akcji promocyjnej „50PLN za 500PLN”, zgodnie z art. 28 RODO.
§ 9
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Akcji promocyjnej „50PLN za 500PLN” dostępny jest na stronie sklepu internetowego megaurwis.pl
2. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.
3. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
4. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby Uczestnika.
5. Akcja promocyjna nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin Akcji promocyjnej nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami).
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Akcji promocyjnej, do zakupów dokonanych w sklepie internetowym megaurwis.pl zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego i Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży dostępnych na stronie megaurwis.pl.

7. Regulamin obowiązuje od dnia 17 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 1. 


REGULAMIN PROMOCJI
„50PLN za 500PLN” EDYCJA V
(zwany dalej „Regulaminem”)
z dnia 

03 grudnia 2021r.

§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem akcji pod hasłem „50PLN za 500PLN” (zwanej dalej „Akcją promocyjną”) jest MEGAURWIS SP. Z O.O. 58-105 Świdnica ul. Emilii Plater 2 NIP: 884-279-19-57 REGON 380316183 KRS 0000733081 („Organizator”), prowadząca Sklep Internetowy megaurwis.pl.
§2
Termin i miejsce Akcji promocyjnej
1. Akcja prowadzona na całym terytorium Unii Europejskiej.

2. Czas trwania Akcji w Sklepie internetowym megaurwis.pl obejmuje okres od dnia 03.12.2021 od godziny 11:00 do dnia 24.11.2022 do godziny 21:59 lub do wyczerpania zapasów. W przypadku zakupu w sklepie internetowym megaurwis.pl decyduje data złożenia zamówienia w sklepie internetowym megaurwis.pl.

3. Akcja promocyjna obejmuje jedynie Zamówienia złożone przez Sklep Internetowy megaurwis.pl. również w formie „odbiór w sklepie”.
§3
Uczestnicy Akcji promocyjnej
1. Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które wezmą udział w Akcji promocyjnej i zdecydują się na zakup, o którym mowa w § 4 Regulaminu (zwane dalej "Uczestnikami").
§4
Zasady Akcji promocyjnej
1. Do otrzymania nagrody w ramach akcji promocyjnej uprawnieni są wszyscy Klienci, którzy w czasie trwania akcji promocyjnej nabędą
jednorazowo za kwotę co najmniej PLN 500 (słownie: pięćset złotych 00/100) brutto towary z oferty sklepu internetowego megaurwis.pl.

2. Dokonanie zakupów na kwotę PLN 500 ( słownie: pięćset złotych 00/100) pięćset) brutto uprawnia Klienta do otrzymania Kodu Rabatowego Megaurwis, o wartości 50zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto (zwaną dalej „Nagrodą”). W przypadku dokonania jednorazowo zakupów na kwotę stanowiącą wielokrotność kwoty PLN 500 (pięćset złotych 00/100)) brutto, Kod Rabatowy zostanie odpowiednio zwiększony wielokrotnością kwoty 50 (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto.

3. Do sumy zamówienia o której mowa w § 4 pkt. 1 i 2  nie wlicza się ceny produktów wyłączonych z promocji 50PLN ZA 500PLN. Lista wyłączonych produktów stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Promocja 50PLN ZA 500PLN nie łączy się z innymi promocjami oraz kuponami rabatowymi.

4. Do otrzymania Nagrody uprawnia dokonanie za zakupiony towar płatności gotówką, kartą płatniczą, kartą kredytową, przelewem oraz zakup w systemie ratalnym.
5. W przypadku zakupu w sklepie internetowym megaurwis.pl o wydaniu Kodu Rabatowego Megaurwis decyduje data złożenia zamówienia w sklepie internetowym.
6. Kod rabatowy Megaurwis, stanowiący Nagrodę w Akcji promocyjnej, nie podlega wymianie na gotówkę.
7. Kod rabatowy ważny jest 30 dni od daty otrzymania. Po tym terminie realizacja kodu nie jest możliwa.
8. Megauwis.pl Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku utraty Kodu Rabatowego Megaurwis lub wykorzystania kodu przez osobę do tego nieuprawnioną.
9. Uczestnik dokonując zakupu Produktu o których mowa w punkcie 1, niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu uczestniczenia w akcji promocyjnej „50PLN za 500PLN”.

§ 5
Wydanie nagród
1. Nagrody zostaną wydane Klientom, którzy spełnią warunki określone w § 4, w terminie do 14 dni od dnia odbioru towaru zamówionego w ramach promocji 50PLN za 500PLN przez Klienta.
2. Nagrody wydawane w formie wiadomości e-mail przesyłanej na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia.
3. Organizator informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy wydaniu nagród o jednorazowej wartości przekraczającej
2000 zł Klientom będącym osobami fizycznymi i nabywającym towary oferowane przez Organizatora w celu bezpośrednio nie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, potrąci 10% wartości Kodu Rabatowego Megaurwis na poczet należnego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu nagród związanych ze sprzedażą premiową, którego Organizator jest płatnikiem.
4. Sklep jako płatnik przekazuje Podatek do właściwego Urzędu Skarbowego na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
(Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 6
Odpowiedzialność
1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika z tytułu roszczeń związanych z uprawnieniami przyznanymi Uczestnikowi w
Regulaminie ograniczona jest do wysokości jednostkowej ceny towaru w trakcie Akcji promocyjnej, którego to roszczenie dotyczy oraz
przyznanej wartości Kodu Rabatowego Megaurwis.
2. Powyższe ograniczenie nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawnych.

§ 7
Reklamacje i wymiana produktów
1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej powinny być zgłaszane w trakcie trwania Akcji promocyjnej oraz
przez 21 (dwadzieścia jeden) dni od jej zakończenia pod adresem e-mail: sklep@megaurwis.pl z tematem wiadomości „50PLN za 500PLN” lub pod numerem 502 078 443* (* opłata zgodnie z taryfą operatora) lub pisemnie pod adresem Megaurwis Sp. z o.o., ul. E. Plater 2, 58-105 Świdnica.
2. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej składane w formie pisemnej powinny zawierać dopisek „50PLN za 500PLN” oraz powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika, Jego adres zamieszkania, kopię dowodu zakupu oraz dokładny opis stanu faktycznego będącego przyczyną złożenia reklamacji.
3. Postępowanie reklamacyjne, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 2 Regulaminu, trwa 14 (czternaście) dni od daty wpłynięcia reklamacji.
Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora listem poleconym wysłanym na adres wskazany przez Uczestnika, telefonicznie lub za pośrednictwem drogi elektronicznej w zależności od formy, w jakiej Uczestnik złożył reklamację. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnik jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych danych uniemożliwiające prawidłowe zawiadomienie Uczestnika. Uczestnicy, których dane
osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane osobowe, jeśli zmiana danych osobowych uniemożliwia doręczenie korespondencji.
5. Reklamacje dotyczące towaru mogą być składane w dowolnym Sklepie Megaurwis.pl
6. Uczestnikowi, który dokonał zakupu towaru w sklepie internetowym megaurwis.pl, przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Sklepu Internetowego megaurwis.pl.
7. Uczestnik, który dokonał zakupu towaru przed rozpoczęciem Akcji promocyjnej w Sklepie megaurwis.pl lub w sklepie internetowym megaurwis.pl i który dokonuje wymiany towaru na towar objęty Akcją promocyjną, nie jest uprawniony do otrzymania Nagrody.
8. W przypadku dokonania wymiany towarów, za nabycie których Klient otrzymał nagrodę zgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu, na towary o takiej samej lub wyższej wartości, Klient nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej Nagrody.
9. W przypadku dokonania zwrotu towarów, za nabycie których Klient otrzymał nagrodę zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Klient zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej nagrody. W przypadku utraty Kodu Rabatowego Megaurwis lub wykorzystania w całości lub w części przyznanego Kodu Rabatowego Megaurwis, Klient zobowiązany jest do wpłacenia stosownej kwoty przed otrzymaniem zwrotu środków pieniężnych za zwracany towar.
10. W przypadku częściowego zwrotu towarów, za nabycie których Klient otrzymał nagrodę zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, lub wymiany takich towarów na towary o niższej wartości, nagroda ulega odpowiedniemu zmniejszeniu przy odpowiednim
zastosowaniu postanowienia punktu II.3. W takim wypadku stosowna kwota jest odejmowana od wartości Kodu Rabatowego Megaurwis przed zwrotem środków pieniężnych za zwracany towar. W przypadku utraty Kodu Rabatowego Megaurwis lub wykorzystania w całości lub w części przyznanej wartości Kodu Rabatowego Megaurwis, Klient zobowiązany jest do zwrotu różnicy przed otrzymaniem zwrotu środków pieniężnych za częściowo zwracany towar.
11. Jeżeli po dokonaniu częściowego zwrotu towarów, za nabycie których Klient otrzymał nagrodę zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, lub wymiany takich towarów na towary o niższej wartości, wartość kwoty uwidocznionej na dowodzie zakupu (paragonie fiskalnym lub fakturze VAT) będzie niższa, niż 500 zł, Klient zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej nagrody. W przypadku utraty Kodu Rabatowego Megaurwis lub wykorzystania w całości lub w części przyznanej wartości Kodu Rabatowego Megaurwis, Klient zobowiązany jest do wpłacenia stosownej kwoty przed otrzymaniem zwrotu środków pieniężnych za częściowo zwracany towar.
12. Uczestnikowi przysługują wszelkie prawa z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz.827).
13. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawnych.

§8
Dane osobowe
1. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych możliwości korzystania z praw ich dotyczących znajdują się w regulaminie sklepu internetowego oraz polityce prywatności na stronie www.megaurwis.pl
2. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu i zakresie przeprowadzenia akcji promocyjnej „50PLN za 500PLN” na podstawie zgody wyrażonej zgodnie art. 6 ust. 1. lit. a RODO.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym w celu i zakresie przeprowadzenia akcji promocyjnej „50PLN za 500PLN”. Informacje te są ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez Administratora, zgodnie z Polityką Prywatności.
4. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 
5. Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do przeprowadzenia akcji promocyjnej „50PLN za 500PLN”, zgodnie z art. 28 RODO.
§ 9
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Akcji promocyjnej „50PLN za 500PLN” dostępny jest na stronie sklepu internetowego megaurwis.pl
2. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.
3. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
4. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby Uczestnika.
5. Akcja promocyjna nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin Akcji promocyjnej nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami).
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Akcji promocyjnej, do zakupów dokonanych w sklepie internetowym megaurwis.pl zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego i Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży dostępnych na stronie megaurwis.pl.

7. Regulamin obowiązuje od dnia 3 grudnia 2021 r. 

Załącznik 1. Lista produktów nie objętych promocją 50PLN ZA 500PLN
1. Produkty marki Britax&Romer
2. Produkty marki Cybex i GB
3. Produkty marki Takata
4. Produkty marki Joie
5. Produkty marki Valco Baby
6. Produkty marki Thule

REGULAMIN PROMOCJI
„50PLN za 500PLN” EDYCJA IV
(zwany dalej „Regulaminem”)
z dnia 

30 marzec 2021r.

§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem akcji pod hasłem „50PLN za 500PLN” (zwanej dalej „Akcją promocyjną”) jest MEGAURWIS SP. Z O.O. 58-105 Świdnica ul. Emilii Plater 2 NIP: 884-279-19-57 REGON 380316183 KRS 0000733081 („Organizator”), prowadząca Sklep Internetowy megaurwis.pl.
§2
Termin i miejsce Akcji promocyjnej
1. Akcja prowadzona na całym terytorium Unii Europejskiej.

2. Czas trwania Akcji w Sklepie internetowym megaurwis.pl obejmuje okres od dnia 30.03.2021 od godziny 10:00 do dnia 25.11.2021 do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów. W przypadku zakupu w sklepie internetowym megaurwis.pl decyduje data złożenia zamówienia w sklepie internetowym megaurwis.pl.

3. Akcja promocyjna obejmuje jedynie Zamówienia złożone przez Sklep Internetowy megaurwis.pl. również w formie „odbiór w sklepie”.
§3
Uczestnicy Akcji promocyjnej
1. Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które wezmą udział w Akcji promocyjnej i zdecydują się na zakup, o którym mowa w § 4 Regulaminu (zwane dalej "Uczestnikami").
§4
Zasady Akcji promocyjnej
1. Do otrzymania nagrody w ramach akcji promocyjnej uprawnieni są wszyscy Klienci, którzy w czasie trwania akcji promocyjnej nabędą
jednorazowo za kwotę co najmniej PLN 500 (słownie: pięćset złotych 00/100) brutto towary z oferty sklepu internetowego megaurwis.pl.

2. Dokonanie zakupów na kwotę PLN 500 ( słownie: pięćset złotych 00/100) pięćset) brutto uprawnia Klienta do otrzymania Kodu Rabatowego Megaurwis, o wartości 50zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto (zwaną dalej „Nagrodą”). W przypadku dokonania jednorazowo zakupów na kwotę stanowiącą wielokrotność kwoty PLN 500 (pięćset złotych 00/100)) brutto, Kod Rabatowy zostanie odpowiednio zwiększony wielokrotnością kwoty 50 (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto.

3. Do sumy zamówienia o której mowa w § 4 pkt. 1 i 2  nie wlicza się ceny produktów wyłączonych z promocji 50PLN ZA 500PLN. Lista wyłączonych produktów stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Promocja 50PLN ZA 500PLN nie łączy się z innymi promocjami oraz kuponami rabatowymi.

4. Do otrzymania Nagrody uprawnia dokonanie za zakupiony towar płatności gotówką, kartą płatniczą, kartą kredytową, przelewem oraz zakup w systemie ratalnym.
5. W przypadku zakupu w sklepie internetowym megaurwis.pl o wydaniu Kodu Rabatowego Megaurwis decyduje data złożenia zamówienia w sklepie internetowym.
6. Kod rabatowy Megaurwis, stanowiący Nagrodę w Akcji promocyjnej, nie podlega wymianie na gotówkę.
7. Kod rabatowy ważny jest 30 dni od daty otrzymania. Po tym terminie realizacja kodu nie jest możliwa.
8. Megauwis.pl Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku utraty Kodu Rabatowego Megaurwis lub wykorzystania kodu przez osobę do tego nieuprawnioną.
9. Uczestnik dokonując zakupu Produktu o których mowa w punkcie 1, niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu uczestniczenia w akcji promocyjnej „50PLN za 500PLN”.

§ 5
Wydanie nagród
1. Nagrody zostaną wydane Klientom, którzy spełnią warunki określone w § 4, w terminie do 14 dni od dnia odbioru towaru zamówionego w ramach promocji 50PLN za 500PLN przez Klienta.
2. Nagrody wydawane w formie wiadomości e-mail przesyłanej na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia.
3. Organizator informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy wydaniu nagród o jednorazowej wartości przekraczającej
2000 zł Klientom będącym osobami fizycznymi i nabywającym towary oferowane przez Organizatora w celu bezpośrednio nie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, potrąci 10% wartości Kodu Rabatowego Megaurwis na poczet należnego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu nagród związanych ze sprzedażą premiową, którego Organizator jest płatnikiem.
4. Sklep jako płatnik przekazuje Podatek do właściwego Urzędu Skarbowego na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
(Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 6
Odpowiedzialność
1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika z tytułu roszczeń związanych z uprawnieniami przyznanymi Uczestnikowi w
Regulaminie ograniczona jest do wysokości jednostkowej ceny towaru w trakcie Akcji promocyjnej, którego to roszczenie dotyczy oraz
przyznanej wartości Kodu Rabatowego Megaurwis.
2. Powyższe ograniczenie nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawnych.

§ 7
Reklamacje i wymiana produktów
1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej powinny być zgłaszane w trakcie trwania Akcji promocyjnej oraz
przez 21 (dwadzieścia jeden) dni od jej zakończenia pod adresem e-mail: sklep@megaurwis.pl z tematem wiadomości „50PLN za 500PLN” lub pod numerem 502 078 443* (* opłata zgodnie z taryfą operatora) lub pisemnie pod adresem Megaurwis Sp. z o.o., ul. E. Plater 2, 58-105 Świdnica.
2. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej składane w formie pisemnej powinny zawierać dopisek „50PLN za 500PLN” oraz powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika, Jego adres zamieszkania, kopię dowodu zakupu oraz dokładny opis stanu faktycznego będącego przyczyną złożenia reklamacji.
3. Postępowanie reklamacyjne, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 2 Regulaminu, trwa 14 (czternaście) dni od daty wpłynięcia reklamacji.
Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora listem poleconym wysłanym na adres wskazany przez Uczestnika, telefonicznie lub za pośrednictwem drogi elektronicznej w zależności od formy, w jakiej Uczestnik złożył reklamację. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnik jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych danych uniemożliwiające prawidłowe zawiadomienie Uczestnika. Uczestnicy, których dane
osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane osobowe, jeśli zmiana danych osobowych uniemożliwia doręczenie korespondencji.
5. Reklamacje dotyczące towaru mogą być składane w dowolnym Sklepie Megaurwis.pl
6. Uczestnikowi, który dokonał zakupu towaru w sklepie internetowym megaurwis.pl, przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Sklepu Internetowego megaurwis.pl.
7. Uczestnik, który dokonał zakupu towaru przed rozpoczęciem Akcji promocyjnej w Sklepie megaurwis.pl lub w sklepie internetowym megaurwis.pl i który dokonuje wymiany towaru na towar objęty Akcją promocyjną, nie jest uprawniony do otrzymania Nagrody.
8. W przypadku dokonania wymiany towarów, za nabycie których Klient otrzymał nagrodę zgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu, na towary o takiej samej lub wyższej wartości, Klient nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej Nagrody.
9. W przypadku dokonania zwrotu towarów, za nabycie których Klient otrzymał nagrodę zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Klient zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej nagrody. W przypadku utraty Kodu Rabatowego Megaurwis lub wykorzystania w całości lub w części przyznanego Kodu Rabatowego Megaurwis, Klient zobowiązany jest do wpłacenia stosownej kwoty przed otrzymaniem zwrotu środków pieniężnych za zwracany towar.
10. W przypadku częściowego zwrotu towarów, za nabycie których Klient otrzymał nagrodę zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, lub wymiany takich towarów na towary o niższej wartości, nagroda ulega odpowiedniemu zmniejszeniu przy odpowiednim
zastosowaniu postanowienia punktu II.3. W takim wypadku stosowna kwota jest odejmowana od wartości Kodu Rabatowego Megaurwis przed zwrotem środków pieniężnych za zwracany towar. W przypadku utraty Kodu Rabatowego Megaurwis lub wykorzystania w całości lub w części przyznanej wartości Kodu Rabatowego Megaurwis, Klient zobowiązany jest do zwrotu różnicy przed otrzymaniem zwrotu środków pieniężnych za częściowo zwracany towar.
11. Jeżeli po dokonaniu częściowego zwrotu towarów, za nabycie których Klient otrzymał nagrodę zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, lub wymiany takich towarów na towary o niższej wartości, wartość kwoty uwidocznionej na dowodzie zakupu (paragonie fiskalnym lub fakturze VAT) będzie niższa, niż 500 zł, Klient zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej nagrody. W przypadku utraty Kodu Rabatowego Megaurwis lub wykorzystania w całości lub w części przyznanej wartości Kodu Rabatowego Megaurwis, Klient zobowiązany jest do wpłacenia stosownej kwoty przed otrzymaniem zwrotu środków pieniężnych za częściowo zwracany towar.
12. Uczestnikowi przysługują wszelkie prawa z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz.827).
13. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawnych.

§8
Dane osobowe
1. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych możliwości korzystania z praw ich dotyczących znajdują się w regulaminie sklepu internetowego oraz polityce prywatności na stronie www.megaurwis.pl
2. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu i zakresie przeprowadzenia akcji promocyjnej „50PLN za 500PLN” na podstawie zgody wyrażonej zgodnie art. 6 ust. 1. lit. a RODO.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym w celu i zakresie przeprowadzenia akcji promocyjnej „50PLN za 500PLN”. Informacje te są ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez Administratora, zgodnie z Polityką Prywatności.
4. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 
5. Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do przeprowadzenia akcji promocyjnej „50PLN za 500PLN”, zgodnie z art. 28 RODO.
§ 9
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Akcji promocyjnej „50PLN za 500PLN” dostępny jest na stronie sklepu internetowego megaurwis.pl
2. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.
3. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
4. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby Uczestnika.
5. Akcja promocyjna nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin Akcji promocyjnej nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami).
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Akcji promocyjnej, do zakupów dokonanych w sklepie internetowym megaurwis.pl zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego i Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży dostępnych na stronie megaurwis.pl.

7. Regulamin obowiązuje od dnia 20 marca 2021 r. 

Załącznik 1. Lista produktów nie objętych promocją 50PLN ZA 500PLN
1. Produkty marki Britax&Romer
2. Produkty marki Cybex i GB
3. Produkty marki Takata
4. Produkty marki Joie
5. Produkty marki Valco Baby


REGULAMIN PROMOCJI
„50PLN za 500PLN” EDYCJA III
(zwany dalej „Regulaminem”)
z dnia 

1 grudnia 2020r.

§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem akcji pod hasłem „50PLN za 500PLN” (zwanej dalej „Akcją promocyjną”) jest MEGAURWIS SP. Z O.O. 58-105 Świdnica ul. Emilii Plater 2 NIP: 884-279-19-57 REGON 380316183 KRS 0000733081 („Organizator”), prowadząca Sklep Internetowy megaurwis.pl.
§2
Termin i miejsce Akcji promocyjnej
1. Akcja prowadzona na całym terytorium Unii Europejskiej.

2. Czas trwania Akcji w Sklepie internetowym megaurwis.pl obejmuje okres od dnia 01.12.2020 od godziny 10:00 do dnia 25.03.2021 do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów. W przypadku zakupu w sklepie internetowym megaurwis.pl decyduje data złożenia zamówienia w sklepie internetowym megaurwis.pl.

3. Akcja promocyjna obejmuje jedynie Zamówienia złożone przez Sklep Internetowy megaurwis.pl. również w formie „odbiór w sklepie”.
§3
Uczestnicy Akcji promocyjnej
1. Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które wezmą udział w Akcji promocyjnej i zdecydują się na zakup, o którym mowa w § 4 Regulaminu (zwane dalej "Uczestnikami").
§4
Zasady Akcji promocyjnej
1. Do otrzymania nagrody w ramach akcji promocyjnej uprawnieni są wszyscy Klienci, którzy w czasie trwania akcji promocyjnej nabędą
jednorazowo za kwotę co najmniej PLN 500 (słownie: pięćset złotych 00/100) brutto towary z oferty sklepu internetowego megaurwis.pl.

2. Dokonanie zakupów na kwotę PLN 500 ( słownie: pięćset złotych 00/100) pięćset) brutto uprawnia Klienta do otrzymania Kodu Rabatowego Megaurwis, o wartości 50zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto (zwaną dalej „Nagrodą”). W przypadku dokonania jednorazowo zakupów na kwotę stanowiącą wielokrotność kwoty PLN 500 (pięćset złotych 00/100)) brutto, Kod Rabatowy zostanie odpowiednio zwiększony wielokrotnością kwoty 50 (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto.

3. Do sumy zamówienia o której mowa w § 4 pkt. 1 i 2  nie wlicza się ceny produktów wyłączonych z promocji 50PLN ZA 500PLN. Lista wyłączonych produktów stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Promocja 50PLN ZA 500PLN nie łączy się z innymi promocjami oraz kuponami rabatowymi.

4. Do otrzymania Nagrody uprawnia dokonanie za zakupiony towar płatności gotówką, kartą płatniczą, kartą kredytową, przelewem oraz zakup w systemie ratalnym.
5. W przypadku zakupu w sklepie internetowym megaurwis.pl o wydaniu Kodu Rabatowego Megaurwis decyduje data złożenia zamówienia w sklepie internetowym.
6. Kod rabatowy Megaurwis, stanowiący Nagrodę w Akcji promocyjnej, nie podlega wymianie na gotówkę.
7. Kod rabatowy ważny jest 30 dni od daty otrzymania. Po tym terminie realizacja kodu nie jest możliwa.
8. Megauwis.pl Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku utraty Kodu Rabatowego Megaurwis lub wykorzystania kodu przez osobę do tego nieuprawnioną.
9. Uczestnik dokonując zakupu Produktu o których mowa w punkcie 1, niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu uczestniczenia w akcji promocyjnej „50PLN za 500PLN”.

§ 5
Wydanie nagród
1. Nagrody zostaną wydane Klientom, którzy spełnią warunki określone w § 4, w terminie do 14 dni od dnia odbioru towaru zamówionego w ramach promocji 50PLN za 500PLN przez Klienta.
2. Nagrody wydawane w formie wiadomości e-mail przesyłanej na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia.
3. Organizator informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy wydaniu nagród o jednorazowej wartości przekraczającej
2000 zł Klientom będącym osobami fizycznymi i nabywającym towary oferowane przez Organizatora w celu bezpośrednio nie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, potrąci 10% wartości Kodu Rabatowego Megaurwis na poczet należnego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu nagród związanych ze sprzedażą premiową, którego Organizator jest płatnikiem.
4. Sklep jako płatnik przekazuje Podatek do właściwego Urzędu Skarbowego na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
(Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 6
Odpowiedzialność
1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika z tytułu roszczeń związanych z uprawnieniami przyznanymi Uczestnikowi w
Regulaminie ograniczona jest do wysokości jednostkowej ceny towaru w trakcie Akcji promocyjnej, którego to roszczenie dotyczy oraz
przyznanej wartości Kodu Rabatowego Megaurwis.
2. Powyższe ograniczenie nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawnych.

§ 7
Reklamacje i wymiana produktów
1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej powinny być zgłaszane w trakcie trwania Akcji promocyjnej oraz
przez 21 (dwadzieścia jeden) dni od jej zakończenia pod adresem e-mail: sklep@megaurwis.pl z tematem wiadomości „50PLN za 500PLN” lub pod numerem 502 078 443* (* opłata zgodnie z taryfą operatora) lub pisemnie pod adresem Megaurwis Sp. z o.o., ul. E. Plater 2, 58-105 Świdnica.
2. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej składane w formie pisemnej powinny zawierać dopisek „50PLN za 500PLN” oraz powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika, Jego adres zamieszkania, kopię dowodu zakupu oraz dokładny opis stanu faktycznego będącego przyczyną złożenia reklamacji.
3. Postępowanie reklamacyjne, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 2 Regulaminu, trwa 14 (czternaście) dni od daty wpłynięcia reklamacji.
Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora listem poleconym wysłanym na adres wskazany przez Uczestnika, telefonicznie lub za pośrednictwem drogi elektronicznej w zależności od formy, w jakiej Uczestnik złożył reklamację. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnik jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych danych uniemożliwiające prawidłowe zawiadomienie Uczestnika. Uczestnicy, których dane
osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane osobowe, jeśli zmiana danych osobowych uniemożliwia doręczenie korespondencji.
5. Reklamacje dotyczące towaru mogą być składane w dowolnym Sklepie Megaurwis.pl
6. Uczestnikowi, który dokonał zakupu towaru w sklepie internetowym megaurwis.pl, przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Sklepu Internetowego megaurwis.pl.
7. Uczestnik, który dokonał zakupu towaru przed rozpoczęciem Akcji promocyjnej w Sklepie megaurwis.pl lub w sklepie internetowym megaurwis.pl i który dokonuje wymiany towaru na towar objęty Akcją promocyjną, nie jest uprawniony do otrzymania Nagrody.
8. W przypadku dokonania wymiany towarów, za nabycie których Klient otrzymał nagrodę zgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu, na towary o takiej samej lub wyższej wartości, Klient nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej Nagrody.
9. W przypadku dokonania zwrotu towarów, za nabycie których Klient otrzymał nagrodę zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Klient zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej nagrody. W przypadku utraty Kodu Rabatowego Megaurwis lub wykorzystania w całości lub w części przyznanego Kodu Rabatowego Megaurwis, Klient zobowiązany jest do wpłacenia stosownej kwoty przed otrzymaniem zwrotu środków pieniężnych za zwracany towar.
10. W przypadku częściowego zwrotu towarów, za nabycie których Klient otrzymał nagrodę zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, lub wymiany takich towarów na towary o niższej wartości, nagroda ulega odpowiedniemu zmniejszeniu przy odpowiednim
zastosowaniu postanowienia punktu II.3. W takim wypadku stosowna kwota jest odejmowana od wartości Kodu Rabatowego Megaurwis przed zwrotem środków pieniężnych za zwracany towar. W przypadku utraty Kodu Rabatowego Megaurwis lub wykorzystania w całości lub w części przyznanej wartości Kodu Rabatowego Megaurwis, Klient zobowiązany jest do zwrotu różnicy przed otrzymaniem zwrotu środków pieniężnych za częściowo zwracany towar.
11. Jeżeli po dokonaniu częściowego zwrotu towarów, za nabycie których Klient otrzymał nagrodę zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, lub wymiany takich towarów na towary o niższej wartości, wartość kwoty uwidocznionej na dowodzie zakupu (paragonie fiskalnym lub fakturze VAT) będzie niższa, niż 500 zł, Klient zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej nagrody. W przypadku utraty Kodu Rabatowego Megaurwis lub wykorzystania w całości lub w części przyznanej wartości Kodu Rabatowego Megaurwis, Klient zobowiązany jest do wpłacenia stosownej kwoty przed otrzymaniem zwrotu środków pieniężnych za częściowo zwracany towar.
12. Uczestnikowi przysługują wszelkie prawa z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz.827).
13. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawnych.

§8
Dane osobowe
1. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych możliwości korzystania z praw ich dotyczących znajdują się w regulaminie sklepu internetowego oraz polityce prywatności na stronie www.megaurwis.pl
2. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu i zakresie przeprowadzenia akcji promocyjnej „50PLN za 500PLN” na podstawie zgody wyrażonej zgodnie art. 6 ust. 1. lit. a RODO.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym w celu i zakresie przeprowadzenia akcji promocyjnej „50PLN za 500PLN”. Informacje te są ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez Administratora, zgodnie z Polityką Prywatności.
4. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 
5. Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do przeprowadzenia akcji promocyjnej „50PLN za 500PLN”, zgodnie z art. 28 RODO.
§ 9
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Akcji promocyjnej „50PLN za 500PLN” dostępny jest na stronie sklepu internetowego megaurwis.pl
2. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.
3. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
4. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby Uczestnika.
5. Akcja promocyjna nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin Akcji promocyjnej nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami).
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Akcji promocyjnej, do zakupów dokonanych w sklepie internetowym megaurwis.pl zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego i Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży dostępnych na stronie megaurwis.pl.

7. Regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2020 r. 

Załącznik 1. Lista produktów nie objętych promocją 50PLN ZA 500PLN
1. Produkty marki Britax&Romer
2. Produkty marki Cybex i GB
3. Produkty marki TakataREGULAMIN PROMOCJI
„50PLN za 500PLN” EDYCJA II
(zwany dalej „Regulaminem”)
z dnia 5 grudnia 2019 r.
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem akcji pod hasłem „50PLN za 500PLN” (zwanej dalej „Akcją promocyjną”) jest MEGAURWIS SP. Z O.O. 58-105 Świdnica ul. Emilii Plater 2 NIP: 884-279-19-57 REGON 380316183 KRS 0000733081 („Organizator”), prowadząca Sklep Internetowy megaurwis.pl.
§2
Termin i miejsce Akcji promocyjnej
1. Akcja prowadzona na całym terytorium Unii Europejskiej.
2. Czas trwania Akcji w Sklepie internetowym megaurwis.pl obejmuje okres od dnia 06.12.2019 od godziny 12:00 do dnia 31.10.2020 do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów. W przypadku zakupu w sklepie internetowym megaurwis.pl decyduje data złożenia zamówienia w sklepie internetowym megaurwis.pl.
3. Akcja promocyjna obejmuje jedynie Zamówienia złożone przez Sklep Internetowy megaurwis.pl. również w formie „odbiór w sklepie”.
§3
Uczestnicy Akcji promocyjnej
1. Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które wezmą udział w Akcji promocyjnej i zdecydują się na zakup, o którym mowa w § 4 Regulaminu (zwane dalej "Uczestnikami").
§4
Zasady Akcji promocyjnej
1. Do otrzymania nagrody w ramach akcji promocyjnej uprawnieni są wszyscy Klienci, którzy w czasie trwania akcji promocyjnej nabędą
jednorazowo za kwotę co najmniej PLN 500 (słownie: pięćset złotych 00/100) brutto towary z oferty sklepu internetowego megaurwis.pl.
2. Dokonanie zakupów na kwotę PLN 500 ( słownie: pięćset złotych 00/100) pięćset) brutto uprawnia Klienta do otrzymania Kodu Rabatowego Megaurwis Megaurwis, o wartości 50zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto (zwaną dalej „Nagrodą”). W przypadku dokonania jednorazowo zakupów na kwotę stanowiącą wielokrotność kwoty PLN 500 (pięćset złotych 00/100)) brutto, Kod Rabatowy zostanie odpowiednio zwiększony wielokrotnością kwoty 50 (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto.
3. Do sumy zamówienia o której mowa w § 4 pkt. 1 i 2  nie wlicza się ceny produktów wyłączonych z promocji 50PLN ZA 500PLN. Lista wyłączonych produktów stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Promocja 50PLN ZA 500PLN nie łączy się z innymi promocjami oraz kuponami rabatowami.

4. Do otrzymania Nagrody uprawnia dokonanie za zakupiony towar płatności gotówką, kartą płatniczą, kartą kredytową, przelewem oraz zakup w systemie ratalnym.
5. W przypadku zakupu w sklepie internetowym megaurwis.pl o wydaniu Kodu Rabatowego Megaurwis decyduje data złożenia zamówienia w sklepie internetowym.
6. Kod rabatowy Megaurwis, stanowiący Nagrodę w Akcji promocyjnej, nie podlega wymianie na gotówkę.
7. Kod rabatowy ważny jest 30 dni od daty otrzymania. Po tym terminie realizacja kodu nie jest możliwa.
8. Megauwis.pl Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku utraty Kodu Rabatowego Megaurwis lub wykorzystania kodu przez osobę do tego nieuprawnioną.
9. Uczestnik dokonując zakupu Produktu o których mowa w punkcie 1, niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu uczestniczenia w akcji promocyjnej „50PLN za 500PLN”.
§ 5
Wydanie nagród
1. Nagrody zostaną wydane Klientom, którzy spełnią warunki określone w § 4, w terminie do 14 dni od dnia odbioru towaru zamówionego w ramach promocji 50PLN za 500PLN przez Klienta.
2. Nagrody wydawane w formie wiadomości e-mail przesyłanej na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia.
3. Organizator informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy wydaniu nagród o jednorazowej wartości przekraczającej
2000 zł Klientom będącym osobami fizycznymi i nabywającym towary oferowane przez Organizatora w celu bezpośrednio nie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, potrąci 10% wartości Kodu Rabatowego Megaurwis na poczet należnego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu nagród związanych ze sprzedażą premiową, którego Organizator jest płatnikiem.
4. Sklep jako płatnik przekazuje Podatek do właściwego Urzędu Skarbowego na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
(Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) o podatku dochodowym od osób fizycznych.
§ 6
Odpowiedzialność
1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika z tytułu roszczeń związanych z uprawnieniami przyznanymi Uczestnikowi w
Regulaminie ograniczona jest do wysokości jednostkowej ceny towaru w trakcie Akcji promocyjnej, którego to roszczenie dotyczy oraz
przyznanej wartości Kodu Rabatowego Megaurwis.
2. Powyższe ograniczenie nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawnych.
§ 7
Reklamacje i wymiana produktów
1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej powinny być zgłaszane w trakcie trwania Akcji promocyjnej oraz
przez 21 (dwadzieścia jeden) dni od jej zakończenia pod adresem e-mail: sklep@megaurwis.pl z tematem wiadomości „50PLN za 500PLN” lub pod numerem 502 078 443* (* opłata zgodnie z taryfą operatora) lub pisemnie pod adresem Megaurwis Sp. z o.o., ul. E. Plater 2, 58-105 Świdnica.
2. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej składane w formie pisemnej powinny zawierać dopisek „50PLN za 500PLN” oraz powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika, Jego adres zamieszkania, kopię dowodu zakupu oraz dokładny opis stanu faktycznego będącego przyczyną złożenia reklamacji.
3. Postępowanie reklamacyjne, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 2 Regulaminu, trwa 14 (czternaście) dni od daty wpłynięcia reklamacji.
Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora listem poleconym wysłanym na adres wskazany przez Uczestnika, telefonicznie lub za pośrednictwem drogi elektronicznej w zależności od formy, w jakiej Uczestnik złożył reklamację. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnik jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych danych uniemożliwiające prawidłowe zawiadomienie Uczestnika. Uczestnicy, których dane
osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane osobowe, jeśli zmiana danych osobowych uniemożliwia doręczenie korespondencji.
5. Reklamacje dotyczące towaru mogą być składane w dowolnym Sklepie Megaurwis.pl
6. Uczestnikowi, który dokonał zakupu towaru w sklepie internetowym megaurwis.pl, przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Sklepu Internetowego megaurwis.pl.
7. Uczestnik, który dokonał zakupu towaru przed rozpoczęciem Akcji promocyjnej w Sklepie megaurwis.pl lub w sklepie internetowym megaurwis.pl i który dokonuje wymiany towaru na towar objęty Akcją promocyjną, nie jest uprawniony do otrzymania Nagrody.
8. W przypadku dokonania wymiany towarów, za nabycie których Klient otrzymał nagrodę zgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu, na towary o takiej samej lub wyższej wartości, Klient nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej Nagrody.
9. W przypadku dokonania zwrotu towarów, za nabycie których Klient otrzymał nagrodę zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Klient zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej nagrody. W przypadku utraty Kodu Rabatowego Megaurwis lub wykorzystania w całości lub w części przyznanego Kodu Rabatowego Megaurwis, Klient zobowiązany jest do wpłacenia stosownej kwoty przed otrzymaniem zwrotu środków pieniężnych za zwracany towar.
10. W przypadku częściowego zwrotu towarów, za nabycie których Klient otrzymał nagrodę zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, lub wymiany takich towarów na towary o niższej wartości, nagroda ulega odpowiedniemu zmniejszeniu przy odpowiednim
zastosowaniu postanowienia punktu II.3. W takim wypadku stosowna kwota jest odejmowana od wartości Kodu Rabatowego Megaurwis przed zwrotem środków pieniężnych za zwracany towar. W przypadku utraty Kodu Rabatowego Megaurwis lub wykorzystania w całości lub w części przyznanej wartości Kodu Rabatowego Megaurwis, Klient zobowiązany jest do zwrotu różnicy przed otrzymaniem zwrotu środków pieniężnych za częściowo zwracany towar.
11. Jeżeli po dokonaniu częściowego zwrotu towarów, za nabycie których Klient otrzymał nagrodę zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, lub wymiany takich towarów na towary o niższej wartości, wartość kwoty uwidocznionej na dowodzie zakupu (paragonie fiskalnym lub fakturze VAT) będzie niższa, niż 500 zł, Klient zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej nagrody. W przypadku utraty Kodu Rabatowego Megaurwis lub wykorzystania w całości lub w części przyznanej wartości Kodu Rabatowego Megaurwis, Klient zobowiązany jest do wpłacenia stosownej kwoty przed otrzymaniem zwrotu środków pieniężnych za częściowo zwracany towar.
12. Uczestnikowi przysługują wszelkie prawa z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz.827).
13. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawnych.
§8
Dane osobowe
1. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych możliwości korzystania z praw ich dotyczących znajdują się w regulaminie sklepu internetowego oraz polityce prywatności na stronie www.megaurwis.pl
2. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu i zakresie przeprowadzenia akcji promocyjnej „50PLN za 500PLN” na podstawie zgody wyrażonej zgodnie art. 6 ust. 1. lit. a RODO.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym w celu i zakresie przeprowadzenia akcji promocyjnej „50PLN za 500PLN”. Informacje te są ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez Administratora, zgodnie z Polityką Prywatności.
4. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 
5. Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do przeprowadzenia akcji promocyjnej „50PLN za 500PLN”, zgodnie z art. 28 RODO.
§ 9
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Akcji promocyjnej „50PLN za 500PLN” dostępny jest na stronie sklepu internetowego megaurwis.pl
2. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.
3. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
4. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby Uczestnika.
5. Akcja promocyjna nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin Akcji promocyjnej nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami).
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Akcji promocyjnej, do zakupów dokonanych w sklepie internetowym megaurwis.pl zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego i Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży dostępnych na stronie megaurwis.pl.

7. Regulamin obowiązuje od dnia 5 grudnia 2019 r. 

Załącznik 1. Lista produktów nie objętych promocją 50PLN ZA 500PLN
1. Produkty marki Britax&Romer
2. Produkty marki Cybex i GB
3. Produkty marki Takata

Regulamin promocji “Parasolka gratis”

Jak skorzystać z promocji “Parasolka gratis”?
1. Promocja “Parasolka gratis” dotyczy produktów ze sklepu internetowego www.megaurwis.pl, znajdujących się w następujących podkategoriach kategorii "wózki wielofunkcyjne":
a) Wózki klasyczne,
b) Wózki 2w1,
c) Wózki 3w1,
d) Wózki 4w1,
e) Wózki bliźniacze,
f) Rama + gondola.
2. Dodaj do koszyka dowolny produkt, o którym mowa w pkt. 1.
3. Gotowe! Parasolka za darmo została automatycznie dodana do koszyka.
4. Promocja “Parasolka gratis” łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami).
5. Promocja “Parasolka gratis” obowiązuje od dnia 01.03.2019 r. do 1.09.2019r. lub do wyczerpania zapasów.

Regulamin:

1. Organizatorem promocji pod nazwą “Parasolka gratis” („Promocja”) jest MEGAURWIS SP. Z O.O. 58-105 Świdnica ul. Emilii Plater 2 NIP: 884-279-19-57 REGON 380316183 KRS 0000733081 („Organizator”).
2. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym www.megaurwis.pl („Sklep internetowy”).
3. Promocja dotyczy produktów ze sklepu internetowego www.megaurwis.pl, znajdujących się w następujących podkategoriach kategorii "wózki wielofunkcyjne":
a) Wózki klasyczne,
b) Wózki 2w1,
c) Wózki 3w1,
d) Wózki 4w1,
e) Wózki bliźniacze,
f) Rama + gondola.
4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym transakcji w postaci zakupu produktów wymienionych w pkt. 1.
5. Klient spełniający warunki wskazane w pkt. 3 niniejszego regulaminu jest uprawniony do otrzymania Uniwersalnej parasolki do wózka na poniższych zasadach:
a) W przypadku zakupu produktu wskazanego w pkt. 3 powyżej, Klient będzie uprawniony do otrzymania bezpłatnie Uniwersalnej parasolki do wózka.
b) W miarę dostępności kolor parasolki będzie dobierany do zakupionego wózka. W przypadku braku odpowiedniego koloru zostanie wysłana parasolka wybrana losowo.
c) Otrzymana parasolka nie podlega wymianie na inny kolor.
6. Klient może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
7. Promocja “Parasolka Gratis” obowiązuje od dnia 01.03.2019 r. do 1.09.2019r lub do wyczerpania zapasów.
8. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, z zastrzeżeniem pkt. 4 powyżej.
9. Klient jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach Promocji.
10. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej https://www.megaurwis.pl/.
11. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
12. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
13. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
14. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2019 r.

Świdnica, dnia 28.02.2019 r.Regulamin promocji “Organizer gratis”

Jak skorzystać z promocji “Organizer gratis”?
1. Promocja “Organizer gratis” dotyczy produktów ze sklepu internetowego www.megaurwis.pl, znajdujących się w kategorii "foteliki samochodowe":
2. Dodaj do koszyka dowolny produkt, o którym mowa w pkt. 1.
3. Gotowe! Organizer na fotel za darmo został automatycznie dodany do koszyka.
4. Promocja “Organizer gratis” łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami).
5. Promocja “Organizer gratis” obowiązuje od dnia 09.04.2018 r. do 30.06.2018r. lub do wyczerpania zapasów.

Regulamin:

1. Organizatorem promocji pod nazwą “Organizer gratis” („Promocja”) jest MEGAURWIS SP. Z O.O. 58-105 Świdnica ul. Emilii Plater 2 NIP: 884-279-19-57 REGON 380316183 KRS 0000733081 („Organizator”).
2. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym www.megaurwis.pl („Sklep internetowy”).
3. Promocja dotyczy produktów ze sklepu internetowego www.megaurwis.pl, znajdujących się w kategorii "foteliki samochodowe":
4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym transakcji w postaci zakupu produktów wymienionych w pkt. 1.
5. Klient spełniający warunki wskazane w pkt. 3 niniejszego regulaminu jest uprawniony do otrzymania Organizera na fotel.
6. Klient może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
7. Promocja “Organizer gratis” obowiązuje od dnia 09.04.2018 r. do 30.06.2018r lub do wyczerpania zapasów.
8. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, z zastrzeżeniem pkt. 4 powyżej.
9. Klient jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach Promocji.
10. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej https://www.megaurwis.pl/.
11. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
12. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
13. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
14. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 09.04.2018 r.

Świdnica, dnia 09.04.2018 r.

 


REGULAMIN AKCJI
„50PLN za 500PLN”
(zwany dalej „Regulaminem”)
z dnia 10 maja 2019 r.
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem akcji pod hasłem „50PLN za 500PLN” (zwanej dalej „Akcją promocyjną”) jest MEGAURWIS SP. Z O.O. 58-105 Świdnica ul. Emilii Plater 2 NIP: 884-279-19-57 REGON 380316183 KRS 0000733081 („Organizator”)., prowadząca Sklep Internetowy megaurwis.pl.
§2
Termin i miejsce Akcji promocyjnej
1. Akcja prowadzona na całym terytorium Unii Europejskiej.
2. Czas trwania Akcji w Sklepie internetowym megaurwis.pl obejmuje okres od dnia 10.05.2019 od godziny 16:00 do dnia 28.11.2019 do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów. W przypadku zakupu w sklepie internetowym megaurwis.pl decyduje data złożenia zamówienia w sklepie internetowym megaurwis.pl.
3. Akcja promocyjna obejmuje jedynie Zamówienia złożone przez Sklep Internetowy megaurwis.pl. również w formie „odbiór w sklepie”.
§3
Uczestnicy Akcji promocyjnej
1. Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które wezmą udział w Akcji promocyjnej i zdecydują się na zakup, o którym mowa w § 4 Regulaminu (zwane dalej "Uczestnikami").
§4
Zasady Akcji promocyjnej
1. Do otrzymania nagrody w ramach akcji promocyjnej uprawnieni są wszyscy Klienci, którzy w czasie trwania akcji promocyjnej nabędą
jednorazowo za kwotę co najmniej PLN 500 (słownie: pięćset złotych 00/100) brutto towary z oferty sklepu internetowego megaurwis.pl.
2. Dokonanie zakupów na kwotę PLN 500 ( słownie: pięćset złotych 00/100) pięćset) brutto uprawnia Klienta do otrzymania Kodu Rabatowego Megaurwis Megaurwis, o wartości 50zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto (zwaną dalej „Nagrodą”). W przypadku dokonania jednorazowo zakupów na kwotę stanowiącą wielokrotność kwoty PLN 500 (pięćset złotych 00/100)) brutto, Kod Rabatowy zostanie odpowiednio zwiększony wielokrotnością kwoty 50 (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto.
3. Do sumy zamówienia o której mowa w § 4 pkt. 1 i 2  nie wlicza się ceny produktów wyłączonych z promocji 50PLN ZA 500PLN. Lista wyłączonych produktów stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

4. Do otrzymania Nagrody uprawnia dokonanie za zakupiony towar płatności gotówką, kartą płatniczą, kartą kredytową, przelewem oraz zakup w systemie ratalnym.
5. W przypadku zakupu w sklepie internetowym megaurwis.pl o wydaniu Kodu Rabatowego Megaurwis decyduje data złożenia zamówienia w sklepie internetowym.
6. Kod rabatowy Megaurwis, stanowiący Nagrodę w Akcji promocyjnej, nie podlega wymianie na gotówkę.
7. Kod rabatowy ważny jest 30 dni od daty otrzymania. Po tym terminie realizacja kodu nie jest możliwa.
8. Megauwis.pl Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku utraty Kodu Rabatowego Megaurwis lub wykorzystania kodu przez osobę do tego nieuprawnioną.
9. Uczestnik dokonując zakupu Produktu o których mowa w punkcie 1, niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu uczestniczenia w akcji promocyjnej „50PLN za 500PLN”.
§ 5
Wydanie nagród
1. Nagrody zostaną wydane Klientom, którzy spełnią warunki określone w § 4, w terminie do 14 dni od dnia odbioru towaru zamówionego w ramach promocji 50PLN za 500PLN przez Klienta.
2. Nagrody wydawane w formie wiadomości e-mail przesyłanej na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia.
3. Organizator informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy wydaniu nagród o jednorazowej wartości przekraczającej
2000 zł Klientom będącym osobami fizycznymi i nabywającym towary oferowane przez Organizatora w celu bezpośrednio nie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, potrąci 10% wartości Kodu Rabatowego Megaurwis na poczet należnego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu nagród związanych ze sprzedażą premiową, którego Organizator jest płatnikiem.
4. Sklep jako płatnik przekazuje Podatek do właściwego Urzędu Skarbowego na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
(Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) o podatku dochodowym od osób fizycznych.
§ 6
Odpowiedzialność
1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika z tytułu roszczeń związanych z uprawnieniami przyznanymi Uczestnikowi w
Regulaminie ograniczona jest do wysokości jednostkowej ceny towaru w trakcie Akcji promocyjnej, którego to roszczenie dotyczy oraz
przyznanej wartości Kodu Rabatowego Megaurwis.
2. Powyższe ograniczenie nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawnych.
§ 7
Reklamacje i wymiana produktów
1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej powinny być zgłaszane w trakcie trwania Akcji promocyjnej oraz
przez 21 (dwadzieścia jeden) dni od jej zakończenia pod adresem e-mail: sklep@megaurwis.pl z tematem wiadomości „50PLN za 500PLN” lub pod numerem 74 857 41 30* (* opłata zgodnie z taryfą operatora) lub pisemnie pod adresem Megaurwis Sp. z o.o., ul. E. Plater 2, 58-105 Świdnica.
2. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej składane w formie pisemnej powinny zawierać dopisek „50PLN za 500PLN” oraz powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika, Jego adres zamieszkania, kopię dowodu zakupu oraz dokładny opis stanu faktycznego będącego przyczyną złożenia reklamacji.
3. Postępowanie reklamacyjne, o którym mowa w § 7 ust. 1 i 2 Regulaminu, trwa 14 (czternaście) dni od daty wpłynięcia reklamacji.
Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora listem poleconym wysłanym na adres wskazany przez Uczestnika, telefonicznie lub za pośrednictwem drogi elektronicznej w zależności od formy, w jakiej Uczestnik złożył reklamację. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnik jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych danych uniemożliwiające prawidłowe zawiadomienie Uczestnika. Uczestnicy, których dane
osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane osobowe, jeśli zmiana danych osobowych uniemożliwia doręczenie korespondencji.
5. Reklamacje dotyczące towaru mogą być składane w dowolnym Sklepie Megaurwis.pl
6. Uczestnikowi, który dokonał zakupu towaru w sklepie internetowym megaurwis.pl, przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Sklepu Internetowego megaurwis.pl.
7. Uczestnik, który dokonał zakupu towaru przed rozpoczęciem Akcji promocyjnej w Sklepie megaurwis.pl lub w sklepie internetowym megaurwis.pl i który dokonuje wymiany towaru na towar objęty Akcją promocyjną, nie jest uprawniony do otrzymania Nagrody.
8. W przypadku dokonania wymiany towarów, za nabycie których Klient otrzymał nagrodę zgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu, na towary o takiej samej lub wyższej wartości, Klient nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej Nagrody.
9. W przypadku dokonania zwrotu towarów, za nabycie których Klient otrzymał nagrodę zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Klient zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej nagrody. W przypadku utraty Kodu Rabatowego Megaurwis lub wykorzystania w całości lub w części przyznanego Kodu Rabatowego Megaurwis, Klient zobowiązany jest do wpłacenia stosownej kwoty przed otrzymaniem zwrotu środków pieniężnych za zwracany towar.
10. W przypadku częściowego zwrotu towarów, za nabycie których Klient otrzymał nagrodę zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, lub wymiany takich towarów na towary o niższej wartości, nagroda ulega odpowiedniemu zmniejszeniu przy odpowiednim
zastosowaniu postanowienia punktu II.3. W takim wypadku stosowna kwota jest odejmowana od wartości Kodu Rabatowego Megaurwis przed zwrotem
środków pieniężnych za zwracany towar. W przypadku utraty Kodu Rabatowego Megaurwis lub wykorzystania w całości lub w części przyznanej
wartości Kodu Rabatowego Megaurwis, Klient zobowiązany jest do zwrotu różnicy przed otrzymaniem zwrotu środków pieniężnych za częściowo zwracany towar.
11. Jeżeli po dokonaniu częściowego zwrotu towarów, za nabycie których Klient otrzymał nagrodę zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, lub wymiany takich towarów na towary o niższej wartości, wartość kwoty uwidocznionej na dowodzie zakupu (paragonie
fiskalnym lub fakturze VAT) będzie niższa, niż 500 zł, Klient zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej nagrody. W przypadku utraty Kodu Rabatowego Megaurwis lub wykorzystania w całości lub w części przyznanej wartości Kodu Rabatowego Megaurwis, Klient zobowiązany jest do wpłacenia stosownej kwoty przed otrzymaniem zwrotu środków pieniężnych za częściowo zwracany towar.
12. Uczestnikowi przysługują wszelkie prawa z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz.827).
13. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawnych.
§8
Dane osobowe
1. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych możliwości korzystania z praw ich dotyczących znajdują się w regulaminie sklepu internetowego oraz polityce prywatności na stronie www.megaurwis.pl
2. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu i zakresie przeprowadzenia akcji promocyjnej „50PLN za 500PLN” na podstawie zgody wyrażonej zgodnie art. 6 ust. 1. lit. a RODO.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym w celu i zakresie przeprowadzenia akcji promocyjnej „50PLN za 500PLN”. Informacje te są ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez Administratora, zgodnie z Polityką Prywatności.
4. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 
5. Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do przeprowadzenia akcji promocyjnej „50PLN za 500PLN”, zgodnie z art. 28 RODO.
§ 9
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Akcji promocyjnej „50PLN za 500PLN” dostępny jest na stronie sklepu internetowego megaurwis.pl
2. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.
3. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
4. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby Uczestnika.
5. Akcja promocyjna nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin Akcji promocyjnej nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami).
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Akcji promocyjnej, do zakupów dokonanych w sklepie internetowym megaurwis.pl zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego i Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży dostępnych na stronie
megaurwis.pl.

7. Regulamin obowiązuje od dnia 10 maja 2019 r. 

Załącznik 1. Lista produktów nie objętych promocją 50PLN ZA 500PLN
1. Produkty marki Britax&Romer
2. Produkty marki Cybex i GB
3. Produkty marki Takata

REGULAMIN KONKURSU
WEEKEND W MEGAURWIS
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu WEEKEND W MEGAURWIS (zwanym dalej “Konkursem”), jest MEGAURWIS SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Emilii Plater 2, 58-105 Świdnica (zwanY dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
6. Konkurs jest prowadzony w sklepach stacjonarnych Megaurwis w Katowicach, Wrocławiu  i Świdnicy (zwanych dalej “Sklepami”).
7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
§ 2. UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”) i dokonały w okresie trwania konkursu zakupu, w jednym ze Sklepów, na łączną kwotę przewyższającą 300zł.
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu,
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie.
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.
§ 3. NAGRODA
1. W Konkursie przewidziano JEDNĄ NAGRODĘ – dla osoby wyłonionej w sposób wskazany w §6.
2. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Konkursie jest płyta bon rabatowy do wykorzystania na zakupu w sklepach megaurwis.pl.
3. Zwycięzca nagrody zostanie poinformowany poprzez wiadomość e-mail przesłaną na podany przez uczestnika adres.
4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU
1. Konkurs trwa od dnia 27 września 2019 godz. 16:00 do 29 września 2019 godz. 18:00.
2. Konkurs obejmuje sklepy stacjonarne Megaurwis.
§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
a. dokonanie jednorazowego zakupu w jednym ze Sklepów na sumę przewyższającą 300zł
b. wypełnienie kuponu konkursowego poprzez podanie adresu e-mail oraz ulubionego produktu
c. przekazanie obsłudze sklepu wypełnionego kuponu.
§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD
1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu
4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 1 zwycięzcę.
5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres podany na kuponie konkursowym w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
6. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną  przekazane zwycięzcy w uzgodniony sposób.
7. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.
§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu e-mail lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych
z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem 
§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
§ 9. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs Weekend w Megaurwis”
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.09.2019 r. i obowiązuje do 30.11.2019 r.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.

 

REGULAMIN KONKURSU
BEZPIECZNE WAKACJE Z MEGAURWIS
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu BEZPIECZNE WAKACJE Z MEGAURWIS (zwanym dalej “Konkursem”), jest MEGAURWIS SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Emilii Plater 2, 58-105 Świdnica (zwanY dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
6. Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook.
7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
§ 2. UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”) i dokonały w okresie trwania konkursu zakupu, w jednym ze Sklepów, na łączną kwotę przewyższającą 300zł.
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu,
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie.
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.
§ 3. NAGRODA
1. W Konkursie przewidziano 3 nagrody – po jednej dla każdej z osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.
2. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Konkursie jest kod rabatowy o wartości 50% do wykorzystania na zakup fotelika dziecięcego w sklepie internetowym lub stacjonarnym megaurwis.pl.
3. Zwycięzcy zostaną poinformowani o przyznaniu nagrody poprzez post na fanpage'u Megaurwis na portalu facebook.com
4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
6. Kod rabatowy należy wykorzystać w terminie 30dni od daty rozstrzynięcia konkursu, po tym terminie traci on ważność.
7. Kod rabatowy nie łączy się z innymi promocjami oraz nagrodami Organizatora.
§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU
1. Konkurs trwa od dnia 23 czerwca 2020 godz. 00:01 do 6 lipca 2020 godz. 23:59.
2. Konkurs przeprowadzany jest na platformie Facebook.
§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
a. zamieszczenie w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcia fotelika dziecięcego wraz z opisem oceniającym jego użyteczność
b. oznaczenie w komentarzu trzech innych osób.
§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD
1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu

4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 3 zwycięzców.

5. Organizator oceni nadesłane zgłoszenia pod kątem estetyki zdjęć oraz opisu, ich spójności oraz pomysłowości.

6. W celu odbioru nagrody laureat konkursu powinien skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem portalu Facebook w terminie 14dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

7. W przypadku braku kontaktu ze strony laureata w wyznaczonym terminie Nagroda przepada na rzecz Organizatora.

8. W wiadomości zwrotnej laureat otrzyma Kod Rabatowy uprawniający do otrzymania zniżki o wartości 50% na dowolonie wybrany fotelik.
9. Kod Rabatowy powinien zostać zrealizowany w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu, po tym terminie Kod Rabatowy traci ważność.
10. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy.
§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych
z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem 
§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
§ 9. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs Bezpieczne Wakacje z Megaurwis”
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.06.2020 r. i obowiązuje do 06.12.2020 r.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
ANEKS Z DNIA 2.07.2020r. DO REGULAMINU KONKURSU
BEZPIECZNE WAKACJE Z MEGAURWIS
$ 4. pkt. 1 Otrzymuje następujące brzmienie:
"Konkurs trwa od dnia 23 czerwca 2020 godz. 00:01 do 9 lipca 2020 godz. 23:59."
W pozostałym zakresie regulamin pozostaje bez zmian.